หน้าห้อง

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

บทความ

ประวัติช่างกล

หลังห้อง

ช่างกลมีแต่คนรูปหล่อ ช.ก. ช่างกลปทุมวัน . . . The First of Engineer . . . www.patumwan.net
 
 

• ประวัติศาสตร์ช่างกล

โรงเรียนช่างกลแห่งแรกของประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๗๕ ในนาม โรงเรียนอาชีพช่างกล ณ ตึกพระคลังข้างที่ ตรอกกัปตันบุช สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร โดยคณะ นายทหารเรือนำโดย น.อ. พระประกอบกลกิจ ร.น. ด้วยเหตุผลที่ต้องการให้ปลูกฝังอาชีพช่างให้กับเยาวชนไทย อีกสองปีต่อมาคือในปี พ.ศ. ๒๔๗๗  โรงเรียนอาชีพช่างกล  จึงย้ายไปตั้งแทนที่กรมแผนที่ทหารบก ซึ่งได้ย้ายไปจากบริเวณท่าเรือ โรงเรียนราชินีล่าง จนปีต่อมาได้โอนโรงเรียนอาชีพช่างกลมาอยู่ในสังกัดกระทรวงธรรมการ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พร้อมชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนมัธยมอาชีพช่างกล และในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้มีการดำเนินการเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นวังของ กรมพระสวัสดิ์วัฒนาวิสิฐ เดิม ตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๘ ไร่ ได้จัดสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง โรงฝึกงานอีก ๘ หลัง แล้วย้ายโรงเรียนมัธยมอาชีพช่างกลมาอยู่ที่โรงเรียนใหม่นี้ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๘๒ ตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่า อาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกช่างกล และเป็น ช่างกลปทุมวัน มาจนทุกวันนี้

ในระหว่างเกิด สงครามมหาเอเซียบูรพา ทหารญี่ปุ่นประมาณ ๑๐๐ คน ได้เข้ายึดโรงเรียนช่างกลปทุมวัน เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๘๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. ปีการศึกษา ๒๔๘๔ ทางโรงเรียนจึงได้อพยพนักเรียนไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ จนจบปีการศึกษา ๒๔๘๔ ต่อมาในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๔๘๕ ได้ย้ายไปทำการสอนที่เชิงสะพานเฉลิมโลก ประตูน้ำปทุมวัน ซึ่งเป็นโรงเรียนการช่างอินทราชัยในขณะนั้น และในระหว่างเกิดสงครามนั้น โรงเรียนช่างกลปทุมวันได้ส่งนักเรียนแผนกช่างยนต์ปีสุดท้ายจำนวน ๓๒ คนและคุณครูอีกสองท่านไปช่วยงานด้านการซ่อมพาหนะที่แนวหน้ากองทัพสนามภาคพายัพของกระทรวงกลาโหม เมื่อสงครามสงบ กองทัพทหารสหประชาชาติ ได้เข้ายึดโรงเรียนช่างกลปทุมวันคืนจากญี่ปุ่นได้ นักเรียนจึงได้กลับมาเรียนที่ช่างกลปทุมวันดังเดิม

พ.ศ. ๒๕๑๑ โรงเรียนช่างกลปทุมวัน ได้อยู่ในการพัฒนาอาชีวศึกษา ตามแผนโครงการเงินกู้เพื่อปรับปรุงโรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร และส่งครูอาจารย์ฝึกงานและดูงานต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๑๘ โรงเรียนช่างกลปทุมวัน ได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พ.ศ. ๒๕๒๔
วิทยาลัยช่างกลปทุมวันเปิดสอนเฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พ.ศ. ๒๕๓๓ วิทยาลัยช่างกลปทุมวันเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
พ.ศ. ๒๕๔๑ วิทยาลัยช่างกลปทุมวันได้ยกฐานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

ช่างกลปทุมวัน .. ไม่หวั่นและกลัวผู้ใด ... ชื่อเราเลื่องลือทั่วแดนแคว้นไกล ...... ปทุมวันนั้นคือถิ่นอยู่ .... คนไทยย่อมรู้นานปี .... เพื่อศักดิ์ศรีของเราช่างกลทุกคนต้องจำ! ........ ช่างกลปทุมวัน .. เรานั้นไม่หยามผู้ใด .... ไม่ยอมให้ใครย่ำยีเกียรติเรา ..... ผู้ใดคิดมาลบหลู่ .... ทุกคนจำสู้ทันที ..... เพื่อศักดิ์ศรีของเราช่างกลทุกคนต้องทำ!lek41@patumwan.net